Cobranza dos Impostos Municipais

 

 

Queda aberto o prazo de cobranza do IBI Urbana, rústica e de características especiais e Taxa do Lixo.

 

O periodo de pagamento voluntario vai dende o 10 de xuño ata o 31 de agosto de 2015.

 

A partir de esa data os recibos que non sexan aboados incorrerán na recarga de constrinximento do 20%, 10% e 5%, segundo proceda, xuros de demora e custas do procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por vía executiva.

 

 

Compartir Face
 

  

 

logo CIM 2018