Bases Reguladoras das Axudas da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Con Data do 18 de xaneiro de 2017 publicáronse no DOG as Bases Reguladoras de axudas do Programa Leader Galicia 2014-2020.

Para máis información adxuntamos o seguinte enlace:

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170118/AnuncioO90-301216-0001_gl.html

Share

Acreditación de competencias profesionais

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no Diario Oficial de Galicia do día 12 de xaneiro de 2017 a Orde do 28 decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais no marco do programa Acredítate, que está recollida na páxina web www.edu.xunta.es/fp.

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.
 
A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.
 
As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes, e fai posible a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia válidas para a avaliación do seu desempeño activo.

Trátase dun procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial, as competencias profesionais adquiridas no desenvolvemento do traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe, valorando deste xeito os saberes adquiridos ao longo da vida co fin de facilitar a mellora no mercado laboral e a progresión persoal e profesional e obtendo unha acreditación oficial, con validez en todo o Estado, e un plan de formación a medida.

Máis información no departamento de orientación do IES  Xermán Ancochea Quevedo de A Pobra de Trives e no resto de centros educativos que impartan formación profesional.

Share

Listado de admitidos Asesoría Xurídica do CIM

Publicada a lista de admitidos e excluídos no proceso de selección dun/dunha avogado/a-

licenciado/a para o CIM. Consulta eiquí

Share